Skip to content
1U2A2191

Cennik

Trening indywidualny 160 zł za jednorazowe wejście,

do wykorzystania w ciągu 10 dni

Pakiet 5 treningów 700 zł, do wykorzystania w ciągu 35 dni

Pakiet 10 treningów 1300 zł, do wykorzystania w ciągu 42 dni

Trening dla 2 osób 240 zł za jednorazowe wejście,

do wykorzystania w ciągu 10 dni

Pakiet 5 treningów dla 2 osób 1100 zł, do wykorzystania w ciągu 35 dni

Pakiet 10 treningów dla 2 osób 2100 zł , do wykorzystania w ciągu 42 dni.

Trening grupowy 60 zł za jednorazowe wejście,

do wykorzystania w ciągu 10 dni

Pakiet 4 wejść 200 zł, do wykorzystania w ciągu 30 dni

Pakiet 8 wejść 360 zł, do wykorzystania w ciągu 30 dni

 

REGULAMIN

Old Town PILATES STUDIO

Niniejszy Regulamin (dalej jako: Regulamin) ma zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy Magdaleną Miziołek – Budrowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MB TRAINING MAGDALENA MIZIOŁEK – BUDROWSKA w Toruniu (87-100) przy ul. Szosa Lubicka nr 13A lok. 56, posiadającą NIP: 8191648229, w zakresie zajęć pilates realizowanych w ramach OLD TOWN PILATES STUDIO zlokalizowanego w Toruniu (87-100) przy ul. Mikołaja Kopernika 5 lok. 11a,(dalej jako: Studio) a osobami uczestniczącymi w prowadzonych w ramach Studia zajęć                (dalej jako: Uczestnik/Uczestnicy).

 • 1

Podstawowe zasady korzystania z usług Studia

 1. Prawa i obowiązki Studia oraz Uczestników reguluje niniejszy Regulamin. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad ujętych w tym dokumencie. Regulamin dostępny jest w recepcji Studia oraz na stronie: oldtownstudiotorun.pl.
 2. Studio świadczy na rzecz Uczestników usługi prowadzenia zajęć pilates w grupach, w duetach bądź w ramach sesji indywidualnych na trzech różnych poziomach:
 3. a) początkujący
 4. b) średniozaawansowany*
 5. c) zaawansowany*

*o możliwości uczestnictwa w zajęciach na danym poziomie decyduje Instruktor.

 1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie w stosunku do Uczestników korzystających z usługi na podstawie umowy obejmującej określoną liczbę wejść (dalej jako: Karnet).
 2. W Studio dostępne są następujące rodzaje Karnetów:
  a) 4 – i 8 – wejściowe na zajęcia grupowe – ważne przez 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;
 3. b) 5 – i 10 – wejściowe na zajęcia indywidualne – ważne przez 35 dni roboczych (5-wejściowe) i 42 dni roboczych (10-wejściowe) od dnia zawarcia umowy;
 4. c) wejścia pojedyncze – ważne przez 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 5. Aktualny cennik karnetów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Cennik dostępny jest w recepcji Studia oraz na stronie: oldtownstudiotorun.pl.
 • 2

Zawarcie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta poprzez wybór właściwego Karnetu oraz wniesienie opłaty, zgodnie z warunkami Karnetu, za pośrednictwem portalu https://fitssey.com/pl/ poprzez dostępne tam formy płatności lub przez zakup za pośrednictwem przelewu na konto firmowe. W przypadku braku wniesienia opłaty za Karnet, umowa nie zostaje zawarta.
 2. Z usług Studia korzystać mogą osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby, które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły 18 lat, mogą korzystać z usług Studia wyłącznie                        po przedstawieniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na samodzielne uczestnictwo w zajęciach lub w obecności przedstawiciela ustawowego. W przypadku wątpliwości co do autentyczności oświadczenia o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego, personel Studia może zażądać złożenia tego oświadczenia w Studio, w obecności jego pracownika.
 3. Studio jest uprawnione do odmowy zawarcia nowej umowy z Uczestnikiem, z którym poprzednia umowa została rozwiązana z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu.
 • 3

Odstąpienie od umowy

 1. Uczestnik ma prawo w ciągu 14 dni od dnia wniesienia opłaty za Karnet odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając na piśmie Oświadczenie o odstąpieniu (dalej jako: Oświadczenie).
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie Oświadczenia przed jego upływem e-mailowo na adres biuro@oldtownstudiotorun.pl. Wzór oświadczenia zamieszczony jest na stronie internetowej Studio, jednak korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a strony umowy zwracają sobie wzajemnie wszystko, co sobie świadczyły,                        z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 6.
 4. Studiodokona zwrotu należności Uczestnikowi, który skutecznie odstąpił od umowy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, w taki sam sposób, w jaki należność została zapłacona, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 5. Jeśli Uczestnik rozpocznie korzystanie z Karnetu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, zostanie obciążony opłatą proporcjonalną do liczby wykorzystanych wejść w okresie poprzedzającym odstąpienie od umowy. Opłata ta zostanie potrącona przez Studio z należności podlegających zwrotowi na rzecz Uczestnika.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli Uczestnik wykorzystał w całości
 • 4

Zamrożenie umowy, cesja

 1. Karnet może zostać zamrożony na okres od 7 do 14 dni roboczych, w którym upływ ważności karnetu zostaje zawieszony a Uczestnik nie będzie korzystać z usług Studia (dalej jako: Zamrożenie). Po upływie okresu Zamrożenia ważność Karnetu biegnie dalej. Okres Zamrożenia nie może przypadać na okres wypowiedzenia umowy, z zastrzeżeniem ust. 4. W trakcie Zamrożenia Karnetu nie może zostać złożone wypowiedzenie umowy.
 2. Uczestnik uprawniony jest do Zamrożenia Karnetu bez podania przyczyny. Oświadczenie o Zamrożeniu można złożyć osobiście w recepcji Studia lub przesłać na adres e-mail biuro@oldtownstudiotorun.pl na co najmniej 5 dni robocze przed rozpoczęciem okresu Zamrożenia. Oświadczenie o Zamrożeniu można cofnąć w dowolnym momencie w odniesieniu do pełnych dni Zamrożenia, które jeszcze nie upłynęły, osobiście w recepcji Studia lub przesłać na wskazany wyżej adres e-mail.
 3. Studio jest uprawnione do Zamrożenia Karnetu, w sytuacji gdywystąpi zdarzenie przez które, mimo dołożenia odpowiedniej staranności, nie będzie mogło świadczyć usługi zgodnie z umową. O Zamrożeniu wraz ze wskazaniem przyczyny oraz jego okresu ograniczonego postanowieniami ust. 1, Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości SMS.
 4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, w tym w sytuacji wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności przez studia pilates ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, Studio zamrozi Karnet do dnia ustąpienia okoliczności siły wyższej uniemożliwiających należytą realizację Karnetu. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 5. W ramach każdego z Karnetów możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków Uczestnika na osobę trzecią za zgodą Studio (dalej jako: Cesja). Uczestnik nie może dokonać Cesji w czasie trwania okresu wypowiedzenia. Osoby zainteresowane dokonaniem cesji zobowiązane są skontaktować się z personelem Studia w celu dokonania stosownych formalności.
 • 5

Zasady uczestnictwa w zajęciach

 1. Uczestnictwo w zajęciach wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji Studia, telefonicznie w przypadku zajęć indywidualnych lub duetów i za pomocą systemu zapisów on-line za pośrednictwem portalu https://fitssey.com/pl/ dla zajęć grupowych.
 2. Uczestnik może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach najpóźniej na 8 godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać telefonicznie oraz za pomocą systemu zapisów on-line za pośrednictwem portalu https://fitssey.com/pl/.
 3. Nieobecność na zajęciach bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje pobraniem z konta Uczestnika jednego wejścia w ramach obowiązującego Karnetu.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć. Jeżeli Uczestnik spóźnia się, jego zarezerwowane miejsce może zająć inny Uczestnik z listy rezerwowej. Personel Studia może poprosić spóźnionego Uczestnika o opuszczenie sali zajęć.
 5. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora, a także do odwołania zajęć w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzenia zmian do grafiku, jak również gdy liczba zapisanych na zajęcia grupowe Uczestników jest mniejsza niż 2 W podanych sytuacjach Uczestnik posiadający rezerwację miejsca na dane zajęcia zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości SMS o zaistniałej zmianie bądź odwołaniu zajęć.
 6. Personel Studia jest uprawniony do dokonania weryfikacji tożsamości Uczestnika na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.
 7. Bezpośrednio przed zrealizowaniem pierwszego wejścia z Karnetu, Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia Formularza aktywności fizycznej. Informacje wpisane w formularzu powinny być zgodne z prawdą, przy czym całkowita odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Uczestniku.
 8. Przed realizacją kolejnych wejść z Karnetu, Uczestnik zobowiązany jest do pisemnej aktualizacji informacji podanych w Formularzu w każdym przypadku ich zmiany, pod rygorem braku odpowiedzialności Studia w przypadku wystąpienia szkody w związku z zatajeniem aktualnych informacji przez Uczestnika. Aktualizacja danych w Formularzu każdorazowo nastąpi ze wskazaniem daty oraz zostanie opatrzona własnoręcznym podpisem Uczestnika.
 9. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Instruktora o gorszym samopoczuciu, doznanych urazach, ciąży oraz wszelkich problemach zdrowotnych, pod rygorem braku odpowiedzialności Studia w przypadku wystąpienia szkody w związku z zatajeniem tych informacji przez Uczestnika.
 10. Personel Studia nie posiada wykształcenia medycznego, a zajęcia nie stanowią konsultacji medycznej. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń, Uczestnik powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu udostępnionego w Studio w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 12. Uczestnik zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy osobistych, tj. przedmiotów służących i niezbędnych do korzystania w Studio: odzież zmienną, kosmetyki przeciętnej wartości, ręcznik, obuwie przeciętnej wartości, a także rzeczy wartościowych: telefonu, zegarka, pieniędzy, biżuterii, dokumentów, jedynie w szafkach znajdujących się w szatni, zamykanych na kluczyk przyporządkowany do konkretnego numeru szafki. Kluczyk do szafki wydawany jest w recepcji Studia i stanowi jedyny jego egzemplarz – Studio nie posiada zapasowych kompletów kluczyków.
 13. W przypadku nieprawidłowego działania zamka szafki, Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Studia.
 14. Po zakończeniu zajęć Uczestnik winien opróżnić i pozostawić szafkę otwartą, a kluczyk zwrócić w recepcji Studia. W przypadku utraty kluczyka do szafki Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 30 złotych.
 15. Uczestnik przebywający w Studio zobowiązany jest do:
 16. noszenia czystego stroju i do zmiany obuwia w szatni przed wyjściem do innych pomieszczeń na czyste obuwie sportowe, przy czym niektóre zajęcia mogą wymagać uczestnictwa bez obuwia lub wykorzystania obuwia specjalnego, o czym informuje Instruktor;
 17. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;
 18. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych osób przebywających w Studio;
 19. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić udostępnione mienie na uszkodzenie lub zniszczenie;
 20. zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu przed przystąpieniem do jego używania;
 21. zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Studia;
 22. stosowania się do zaleceń i wskazówek personelu Studia, w szczególności Instruktora oraz do podporządkowania się poleceniom personelu Studia.
 23. Na terenie Studia obowiązuje bezwzględny zakaz:
 24. wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających;
 25. palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych;
 26. krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe;
 27. handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek;
 28. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody Studia;
 29. wprowadzania zwierząt;
 30. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych;
 31. pozostawania bez opieki osób poniżej 13 roku życia.
 32. Studio informuje, że pomieszczenia z wyłączeniem szatni i łazienek mogą być monitorowane przy pomocy sieci kamer przemysłowych, w celu zapewniania bezpieczeństwa.
 • 6

Odpowiedzialność Studia

 1. Studio oświadcza, iż nie osiąga żadnych korzyści majątkowych z odbieranych i odtwarzanych utworów za pomocą posiadanych i znajdujących się na terenie Studia urządzeń.
 2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. szkody powstałe na skutek działania Uczestnika, w szczególności polegające na niepoprawnym wykonywaniu ćwiczeń, niestosowaniu się do wskazówek Instruktora przy ich wykonywaniu, korzystaniu ze sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym w sposób niezgodny z instrukcjami lub wskazówkami personelu Studia oraz zatajaniu przez Uczestnika informacji na temat swojego stanu zdrowia;
 4. niestosowanie się przez Uczestnika do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Studio odpowiada za szkodę Uczestnika wyłącznie gdy nastąpiła z jego winy i pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z działaniem bądź zaniechaniem Studia.
 • 7

Wypowiedzenie umowy

ze skutkiem natychmiastowym

 1. Studio jest uprawnione do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w sytuacji:
 2. trzykrotnej nieobecności Uczestnika na zajęciach bez wcześniejszego odwołania rezerwacji;
 3. gdy Uczestnik przeniesie prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę trzecią bez wymaganej zgody Studia określonej w § 4 ust. 5;
 4. gdy Uczestnik poda nieprawdziwe dane lub posłuży się sfałszowanym dokumentem;
 5. gdy zachowanie Uczestnika będzie sprzeczne z Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego.
 6. Uczestnik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w sytuacji gdyStudio nie realizuje umowy zgodnie z Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Studia do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni, z zastrzeżeniem § 9 ust.4.
 7. Wypowiedzenie umowy o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno zostać złożone na piśmie z podaniem przyczyny wypowiedzenia.
 8. Uczestnik zostanie obciążony opłatą proporcjonalną do liczby wykorzystanych wejść w okresie poprzedzającym wypowiedzenie umowy. Studiodokona zwrotu należności Uczestnikowi w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia umowy za niewykorzystane wejścia, w taki sam sposób, w jaki należność została zapłacona, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 • 8

Reklamacje

 1. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia usług przez Studio, osobiście w recepcji Studia, listownie na adres Studia lub przesyłając wiadomość e-mail na adres biuro@oldtownstuditorun.pl.W zgłoszeniu Uczestnik powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. Studio udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia spełniającego warunki określone w ust. 1.
 • 9

Klauzula modyfikacyjna

 1. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, tj. w przypadku:
 2. zmiany oferowanych przez Studio Karnetów, w tym zmian cennika;
 3. gdy potrzeba wprowadzenia zmiany jest uzasadniona zmianą możliwych sposobów płatności;
 4. zmiany marki, adresu strony internetowej, adresu poczty elektronicznej, w tym właściwego do rozstrzygania reklamacji;
 5. gdy potrzeba wprowadzenia zmiany jest uzasadniona względami bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Studio lub wynika z potrzeby zapewnienia przestrzegania zasad współżycia społecznego na terenie Studio;
 6. gdy potrzeba wprowadzenia zmiany uzasadniona jest potrzebą usprawnienia procesu obsługi Uczestników lub podniesienia jakości świadczonych usług;
 7. gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 8. gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie prawomocną decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem Sądu.
 9. Co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, Studio zobowiązane jest doręczyć Uczestnikowi treść proponowanych zmian za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Uczestnika na portalu https://fitssey.com/pl/.
 10. Okres wskazany w ust. 3 może być krótszy w sytuacji, kiedy:
 11. zmiana spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zaś czas między publikacją aktu prawnego, który wymusza zmiany, a jego wejściem w życie jest krótszy niż 7 dni;
 12. gdy potrzeba wprowadzenia zmiany jest uzasadniona zmianą możliwych sposobów płatności;
 13. zmiana spowodowana jest ostateczną decyzją organu administracji publicznej lub prawomocnym wyrokiem Sądu, które nakazują jej wprowadzenie w terminie krótszym niż 7 dni.
 14. Uczestnik, który nie zgadza się na wprowadzone zmiany, może do dnia ich wejścia w życie wypowiedzieć umowę ze skutkiem na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie wprowadzonych zmian. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie w recepcji Studia lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@oldtownstudiotorun.pl. Postanowień § 7 ust.2 nie stosuje się.
 15. W przypadku wypowiedzenia umowy o której mowa w ust. 4, Uczestnik zostanie obciążony opłatą proporcjonalną do liczby wykorzystanych wejść w okresie poprzedzającym wypowiedzenie. Studiodokona zwrotu należności Uczestnikowi w ciągu 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy za niewykorzystane wejścia, w taki sam sposób, w jaki należność została zapłacona, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 • 10

Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Magdalena Miziołek – Budrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MB TRAINING MAGDALENA MIZIOŁEK – BUDROWSKA w Toruniu (87-100) przy ul. Szosa Lubicka nr 13A lok. 56, posiadającą NIP: 8191648229. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są zawarte w Klauzuli Informacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Spory wynikłe z realizacji umowy będą rozstrzygane przed rzeczowo właściwym sądem w Toruniu.
 4. Uznanie za nieważne któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6.12.2022 r.
 6. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu:
  • Załącznik nr 1 – Cennik;

Załącznik nr 2 – Klauzula Informacyjna.

NA SKRÓTY

ADRES

Old Town Pilates Studio
87-100 Toruń
ul. Mikołaja Kopernika 5/11a

NA SKRÓTY

ADRES

Old Town Pilates Studio
87-100 Toruń
ul. Mikołaja Kopernika 5/11a